DOLAR 32,5648 0.1%
EURO 34,9973 0.24%
ALTIN 2.436,070,04
BIST 10.471,320,76%
BITCOIN 2133251-0,67%
Edirne
28°

AÇIK

13:10

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

340 okunma

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE OL
16 Ocak 2024 11:02
0

BEĞENDİM

ABONE OL

1 KISIM 6 KALEM ECZANE SARF MALZEME

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ1 Kısım 6 Kalem Eczane Sarf Malzeme mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2024/40987
1-İdarenin
a) Adı:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası:2842352729 – 2842353889
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:1 Kısım 6 Kalem Eczane Sarf Malzeme
b) Niteliği, türü ve miktarı:1 Kısım 6 Kalem Sarf Malzeme alımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Trakya Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkez Müdürlüğü (Hastane) deposu ambar memuru aracılığıyla ilgili birimlere teslimat yapılacaktır.
ç) Süresi/teslim tarihi:1- İhaleye edilen mallar sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 31.12.2024 tarihine kadar hastanenin ihtiyaçları ve stoklama durumu göz önüne alınarak, hastane talep yönetim biriminin bildireceği miktar ve zamanda hastane deposuna teslim edilecektir. 2- Malzeme ihtiyaçları acil ve rutin sipariş kodu ile yükleniciye bildirilecektir. Acil kodlu siparişlerin teslim süresi 48 (kırksekiz) saat, rutin kodlu siparişlerin teslim süresi 15 (onbeş) gündür.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanması ile


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:13.02.2024 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Balkan Yerleşkesi/EDİRNE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

İstekliler üretici olmaları halinde bunu belgelemelidir. Bayii olmaları halinde üreticilerinden almış oldukları yetki belgesi ve ekleri ( imza sirküleri ticaret sicil gazetesi vb. kanıtlayıcı asıl belgelerini) sunmalıdırlar.  Üretici firmanın TSE , İSO 14001, İSO 45001, İSO 50001, OHSAS 18001 ve Üretici Uygunluk beyanı ihale teklif dosyasında sunulmalıdır.

İsteklilerce sunulacak evraklar asıl veya noter onaylı suret veya kurum tarafından aslı idare görülmüştür yapılarak sunulabilir. (Elektronik olarak kamu kurumlarının sitesinden sorgulanması mümkün olan evraklar hariç)


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgeye ilişkin bilgiler,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyimini gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kesin kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 20 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgelere veya teknolojik ürün deneyim belgesine ait bilgiler.
4.3.2. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. 1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi.
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
5-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
6-Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.
4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
Her kalem için en az 10’arlı paketler halinde en az 2 şer paket numune ihale birimine tutanak karşılığı orjinal ambalajı ve ambalaj üzerinde ihale kalem no – firma adı yazılı etiket yapıştırılmış halde idarenin yapacağı tebligat doğrultusunda, tebligatta belirtilmiş gün ve saatte teslim edilecektir. Numune teslim edilmeyen (tebligatta belirtilen gün ve saate kadar teslim edilmeyen) kalemlerde isteklilerin teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1. Bu ihalede benzer iş kamu kurum ve kuruluşlarına veya özel sektöre gerçekleştirilmiş olan ” eczane sarf malzeme veya tıbbi sarf malzeme” benzer iş olarak kabul edilecektir.


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1967846)

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    SON DAKİKA HABERLERİ