DOLAR 32,8195 0.02%
EURO 35,2270 -0.16%
ALTIN 2.449,960,21
BIST 10.471,320,76%
BITCOIN 2152582-1,06%
Edirne
29°

AÇIK

13:10

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

485 okunma

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

ABONE OL
3 Kasım 2023 18:13
0

BEĞENDİM

ABONE OL

5 KISIM 61 KALEM

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

5 Kısım 61 Kalem mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İKN:2023/1210145
1-İdarenin
a) Adı:YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ
b) Adresi:BALKAN YERLESKESI 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
c) Telefon ve faks numarası:2842352729 – 2842353889
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu mal alımın

a) Adı:5 Kısım 61 Kalem
b) Niteliği, türü ve miktarı:Tıbbi Cihaz ve demirbaş 5 Kısım ( KBB, Radyoloji, Hemodiyaliz, Ortopedi) 61 Kalem
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Tüm kalemler ilgili birimlere kurulumu tamamlanmış kullanıma hazır olarak teslim edilecektir. Bağlantı, entegrasyon vb. kurulum sırasında gereken her türlü işlem teklif fiyata dahil giderdir.
ç) Süresi/teslim tarihi:. Yüklenici sözleşme imzalanması ile 90 takvim günü içerisinde uhdesinde kalan ürünleri kurulumu tamamlanmış tüm montaj entegrasyon vb. işlemleri bitmiş bir şekilde teslim edecektir. Ürünlerin en az 24 ay ( 2. Kısım için 36 ay garanti zorunluluğu) garanti süresi olması gerekçesi ile teminatlarının geçerlilik süresi garanti süresini kapsamak zorundadır.
d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanması ile


3-İhalenin

a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:29.11.2023 – 10:30
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):T.Ü. Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Salonu Balkan Yerleşkesi/EDİRNE


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

Teklif veren istekliler teklif ettikleri ürünün UTS kapsamında olması haline UTS kodunu(ihale tarihi itibari ile bayilik ve onay işlemleri bitmiş olmak zorundadır) bildirmekle yükümlüdür.
UTS kapsamdışı olan cihazları teklif eden isteklilerin yetkili bayi veya üretici veya distrübütör olması zorunludur. Ve bunu ihale tarihi itibari ile resmi evraklar ile belgelemekle yükümlüdürler.


4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. Teklif edilen ürünün UTS kapsam dışı olması halinde  İstekli Üretici olması halinde 1-Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi.
2-Aday veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu.
3-Aday veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlilik belgesi.
4-İsteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından istekli adına düzenlenmiş ve teklif ettiği mala ilişkin Yerli Malı Belgesi.
5-İsteklinin alım konusu malı ürettiğine ilişkin olarak ilgili mevzuat uyarınca yetkili kurum veya kuruluşlarca düzenlenen ve isteklinin üretici veya imalatçı olduğunu gösteren belgeler.
6-Türkiye dışında üretimi gerçekleştiren istekliler ise ilgili ülke mevzuatına göre imalatçı olduklarını kanıtlayan belge veya belgeler.
İsteklini bayi olması halinde  ise hangi firmadan bayilik aldıklarını ihale dosyasında belirtmelidirler. Tesvik edici belgelerin idare tarafından talep edilmesi aşamadında beyan ettikleri (yetki belgesi ve ekleri) belgelerin tamamını asıl veya noter onaylı suret veya aslı idarece görülmüştür yapılmış suretleri idareye süresinde sunmakla yükümlüdürler. Yetki belgelerinin ıslak imzalı ve resmi ekleri ile sunulması esastır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
1. Kısım için teklif veren istekliler basılı kataloglarını tesvik edici belgeler aşamasında idareye sunmak zorundadırlar. 2. Kısım için teklif veren istekliler teknik şartnameye birebir uyan cihaz teklif ettiklerini, teklif edilen cihazın orjinal kataloğu veya teknik dökümaları ile belgelendirmek zorundadırlar. 3. Kısım için teklif veren istekliler teklif ettikleri ürünlerin kendi üretiminde olan son model olduğunu alt segment ürün vb. olmadığını, halen üretimde bulunan cihaz olduğunu belgeleri ile kanıtlamak ve bu belgeleri tesvik edici belgeler aşamasında idareye sunmak zorundadırlar.
3. Kısım için teklif edilen ürünlerin uluslararası standartlara uygun olduğunu beyan etmeli ve bunları kanıtlayıcı belgelerini tesvik edici belgeler aşamasında idareye sunmalıdırlar.
3. Kısım için teklif edilen ürünler universal set kullanılabilir olduğunu beyan etmeli ve bu beyanını tesvik edici belgeler aşamasında idareye sunmalıdırlar.Ayrıca bu durumu gerek görülmesi halinde demo ile kanıtlayabilmesi istenebilecektir.
4. Kısım için teklif veren istekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını dijital veya basılı olarak sunmak zorundadırlar. Bu kısma teklif veren istekliler teknik şartnamenin 16. maddesinde belirtilen numuneleri tesvik edici belgelerin idareye sunulması aşamasında idareye vermekle yükümlüdürler.
4. Kısım için teklif veren istekliler teknik şartnameye madde madde cevaplarını katalog numaralarını belirterek ve kataloglarında işaretleyerek tesvik edici belgeler aşamasında idareye sunmalıdırlar.
5. Kısıma teklif verecek istekliler teklif ettikleri ürünlerin kataloglarını dijital veya basılı olarak sunmak zorundadırlar. 


5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.

14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

15. Diğer hususlar:

Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

    En az 10 karakter gerekli


    HIZLI YORUM YAP

    SON DAKİKA HABERLERİ