DOLAR 32,8621 0.27%
EURO 35,2270 0.38%
ALTIN 2.450,58-0,29
BIST 10.471,320,76%
BITCOIN 2154008-1,11%
Edirne
33°

AÇIK

17:09

İKİNDİ'YE KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

15 Haziran 2024 Cumartesi

  TONER, DRUM, MÜREKKEP VE MASTER

  TONER, DRUM, MÜREKKEP VE MASTER
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ

  TONER, DRUM, MÜREKKEP VE MASTER mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN:2023/1326515
  1-İdarenin
  a) Adı:İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TRAKYA ÜNİVERSİTESİ
  b) Adresi:BALKAN YERLEŞKESİ 22030 BALKAN YERLEŞKESİ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
  c) Telefon ve faks numarası:2842231104 – 2842235507
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı:TONER, DRUM, MÜREKKEP VE MASTER
  b) Niteliği, türü ve miktarı:TONER, DRUM, MÜREKKEP VE MASTER ALIMI (7 KISIM)
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı / EDİRNE
  ç) Süresi/teslim tarihi:Sözleşmenin taraflarca imzalanmasından sonra mal teslim tarihi başlar.15 takvim günü sonunda teslim süresi sona erer.
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:30.11.2023 – 11:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):T.Ü.Rektörlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Toplantı Salonu


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgelere ilişkin bilgiler:
  a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgelere ilişkin bilgiler,
  c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerde belirtilen serbest bölge faliyet belgesine ilişkin bilgiler.
  İsteklilerin yukarıda sayılan bilgilerden, kendi durumuna uygun bilgi veya bilgileri belirten isteklilerin yeterlik bilgileri tablosu uygun kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgelerdeki bilgiler ile tevsik edilir. a)Aday veya istekli adına düzenlenen Sanayi Sicil Belgesi b)Adayın veya isteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen Kapasite Raporu                                                                               c)Adayın veya isteklinin kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen İmalat Yeterlik Belgesi ç)Adaylar veya isteklilerin adlarına veya ünvanlarına düzenlenmiş olan teklif ettiği mallara ilişkin yerli malı belgesi veya teknolojik ürün deneyim belgesi Yetkili Satıcı belgeleri: * İhaleye katılan firmanın teklif sunduğu markaya ait orjinal ürün sattığına dair distribütör firmadan alınmış yetki belgesi olmalıdır.Yetki belgesinin geçerlilik tarihi mutlaka belirtilecektir.Geçerlilik tarihi belirtilmeyen veya 2023 yılı öncesi yetki belgeleri kesinlikle kabul edilmeyecektir. * Distribütör firmanın yetkilendirdiği firma, distribütörün vermiş olduğu yetki belgesi ile birlikte noter onaylı (yabancı dilde ise türkçeye çevrilecek) distribütörlük belgesini de  idareye sunmak zorundadır.
  4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:
  Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin düzenleme, teknik şartnamede belirtildiği şekilde olacaktır.
  4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  İstekli, teknik şartnamenin tüm maddelerine eksiksiz ve sırayla madde numaralarını belirterek açık bir şekilde cevap verecektir.Cevapların olması gereken yerde olmayışının ve/veya bulunmayışının ve bu nedenle değerlendirme yapılamamasının sorumluluğu teklif veren istekliye ait olacaktır. İstekli , şartname maddelerinde istenilen hususların sağlanıp, sağlanamayacağını “okunmuş, anlaşılmış, kabul edilmiştir.” ya da açıklama gereken hallerde hiçbir yoruma meydan vermeyecek şekilde net ifadelerle belirtecektir.”Not edildi” , “dokümana bak” vs. gibi anlatımlar kullanılmayacaktır.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (Otuz) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1936393)