DOLAR 32,7878 1.53%
EURO 35,1602 0.53%
ALTIN 2.456,522,76
BIST 10.471,320,76%
BITCOIN 21788660,62%
Edirne
30°

AÇIK

02:00

YATSI'YA KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

15 Haziran 2024 Cumartesi

  EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

  EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  TAM OTOMATİK TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ SİSTEMİ SATIN ALINACAKTIR

  İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI

  TAM OTOMATİK TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ SİSTEMİ mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN:2024/87542
  1-İdarenin
  a) Adı:İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK BAKANLIĞI BAKAN YARDIMCILIKLARI
  b) Adresi:Sarıcapaşa Mah. Sarıcapaşa Camii Sk. No:17 22100 MERKEZ EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
  c) Telefon ve faks numarası:2842268245 – 2842268071
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu mal alımın

  a) Adı:TAM OTOMATİK TÜBERKÜLOZ KÜLTÜRÜ SİSTEMİ
  b) Niteliği, türü ve miktarı:TAM OTOMATİK TÜBERKÜLOZ SİSTEMİ ALIMI 3 KALEM MAL ALIMI
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Edirne İl Sağlık Müdürlüğü- Edirne Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarı
  ç) Süresi/teslim tarihi:Teslimatlar: Edirne İl Sağlık Müdürlüğü – Edirne Merkez Halk Sağlığı Laboratuvarına ihtiyaca binaen pey der pey siparişin faks ile tebliğ edildiği tarihten itibaren en geç 10 iş günü içinde yapılacaktır. Teslimatlar mesai saatleri (08:00-16:00) içinde ilgili laboratuvara yapılacaktır.
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalanmasına müteakip işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:21.02.2024 – 11:00
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):EDİRNE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgelerine ilişkin bilgiler:

  1- İstekliler tarafından teklif edilen ve Tıbbi Cihaz Yönetmeliği kapsamına giren ürünler; Türkiye İlaç Ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası Ürün Takip Sisteminde (ÜTS) kayıtlı olacak ve Sağlık Bakanlığından onaylı olacak, teklif edilen ürünün ÜTS’ ye kayıtlı olduğuna ilişkin (https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ adresinden)  Barkot Numarası beyan edilecektir.
  2- İhaleye iştirak eden istekliler; ithalatçı veya üreticisi ise ÜTS’ ye kayıtlı olacaklar, isteklinin imalatçı veya ithalatçı olmadığı durumlarda ürünün tedarikçi firmasının bayii olduğuna ilişkin ÜTS kaydının olması zorunlu olup, tekliflerin değerlendirme aşamasında beyan edilen barkod numaralarından ÜTS’ ye kayıtlı olduğuna ilişkin https://utsuygulama.saglik.gov.tr/UTS/ internet adresinden sorgulamalar yapılacak, ürün için bayiliği bulunmayan isteklilerin tekliflerinin ilgili kısımları değerlendirme dışı bırakılacaktır.
  3- Tıbbi cihaz kapsamındaki ürünler veya cihazlar için teklif veren istekliler tıbbi cihaz satış, reklam ve tanıtım yönetmeliği kapsamında Satış Merkezi Yetki Belgesi beyan edilecektir.


  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler;
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat bilgileri.
  4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğraflarına ilişkin bilgiler ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları:
  a. Cihazın ve kitlerin teknik özelliklerini gösteren teknik dokümanlar, kullanım ve bakımla ilgili bilgiler, Türkçe kullanım kılavuzu ve katalogları beyan edilecektir.  b. Firmalar şartnamedeki maddelere göre teknik şartnameye yanıt vereceklerdir. c. Cihazlar 15 yaşından büyük olmamalıdır ve cihazın yaşı imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir. Sözleşme süresi sonunda cihazın yaşının 15  yılı geçmemiş olmasına dikkat edilecektir.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup yerli malı teklif eden istekliye ihalenin tamamında % 15 (yüzde on beş) oranında fiyat avantajı uygulanacaktır.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1978351)