DOLAR 32,8570 0.08%
EURO 35,2085 -0.11%
ALTIN 2.492,330,12
BIST 10.739,942,57%
BITCOIN 21249570,55%
Edirne
33°

PARÇALI AZ BULUTLU

13:11

ÖĞLE'YE KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

20 Haziran 2024 Perşembe

  EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

  EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ
  0

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  T.C.

  EDİRNE İL ÖZEL İDARESİ

  Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü

  Edirne İl Özel İdaresine ait aşağıda bilgileri bulunan taşınmaz 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi uyarınca  “Açık Teklif Usulü ”  ile 28/03/2024 tarihinde kiralama ihalesi yapılacaktır. İdare, ihale gününe kadar ilanı yapılan işlemin ihalesinden vazgeçme hak ve yetkisine sahiptir.

   SIRA NOİLİİLÇESİKÖYÜADA / PARSELKİRAYA VERİLECEK ALANYÜZÖLÇÜMÜ (M2)MUHAMMEN BEDEL (AYLIK)GEÇİCİ TEMİNAT      ( TL)
    1  EDİRNE  MERKEZ  MUSABEYLİ  102/  88-348-349  FİLM PLATOSU  103.881,82  185.000,00  66.600,00

     Tüm taşınmazların kira bedeline ilave olarak KDV, her türlü vergi, resim, harç ve diğer giderleri kiracıya aittir.

  MADDE 2- Şartname ve Eklerinin Nereden ve Hangi Şartlarla Alınacağı:

                  Açık Teklifte Şartname Bedeli 2.000,00.-TL. olup, Şartname bedelini ve geçici teminatı Edirne İl Özel İdaresi İdarenin T.C.  Halk Bankası A.Ş. Edirne Şubesindeki  (TR 6400 0120 0933 5000 0700 0001) nolu hesabına yatıracaktır. Şartname bedeli yatırıldıktan sonra Şartname ve ekleri Edirne İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden alınacaktır. Şartname ve varsa ekleri Ruhsat ve Denetim Müdürlüğünden ücretsiz olarak görülebilir. Söz konusu taşınmazın kiralama ihalesi için katılımcıların hangi işyeri için ihaleye katılacağını şartname alırken ve geçici teminat yatırırken bildirmeleri gerekmektedir.

  MADDE 3- İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte ve hangi usulle yapılacağı:

                  Söz konusu taşınmazlar için İhale Kocasinan Mahallesi Prof. Dr. Süheyl Ünver Caddesi No:2 Edirne İl Özel İdaresi İl Encümeni Toplantı Salonunda, 28/03/2024 günü saat:11:00’da başlayacaktır.2886 Sayılı D.İ.K.’in 45. maddesi uyarınca 10(ON) yıllığına “Açık Teklif Usulü ” ile yapılacaktır.

  İhaleye Katılabilme Şartları:

  2886Sayılı D.İ.K.’e göre yapılacak ihaleye katılabilmek için kanuni ikametgâh sahibi olmak, gerekli nitelik ve yeterliliği haiz bulunmak, istenilen teminat ve belgeleri vermek zorunludur.

  1. Gerçek kişilerden istenilen belgeler:
  2. İkametgâh belgesi ve T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı Fotokopisi

  b-  Tebligat için Adres Beyanı

  c-  İhale Şartnamesi ve İhale Şartnamesi alındığına dair makbuz.

  d- Geçici teminat belgesi (İhale konusu iş için Edirne İl Özel İdaresi adına alınmış geçici teminata ilişkin alındı belgesi, tedavüldeki Türk Parası, Bankalar ve Özel Finans Kurumlarının verecekleri teminat mektupları, ( limit içi ve teyit yazılı olacak )  Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler ( Nominal bedele faiz dahil edilerek ihraç edilmiş ise bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.)

  e- Noter Tasdikli İmza Sirküleri Aslı.

  f-  İhaleye Vekaleten iştirak halinde ise istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekaletname aslı,

  g- Ortak Girişim olması halinde noter tasdikli ortak girişim beyannamesi

  B- Tüzel Kişiler için İstenen Belgeler:

  a- İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret veya Sanayi Odasından,Ticaret Sicili    Müdürlüğünden, veya benzeri bir makamdan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış, tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge ve Ticaret Sicil Gazetesi Aslı veya Onaylı sureti,

  • Noter tasdikli imza sirküleri aslı (Dernek olması halinde karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti)
  • Geçici teminat  mektubu veya makbuzu,(Yukarıda d bendinde sayılanlar Teminat olarak Kabul edilecektir.)
  • Temsil durumunda Noter tasdikli vekaletname ve vekalet edene ait imza beyannamesi,
  • Tebligat için Adres Beyanı
  • Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi.
  • İhale Şartnamesi ve İhale Şartnamesi aldığına dair makbuz.
  • Tüzel Kişilik adına ihaleye katılacaklardan, Tüzel Kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini, ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.

   Söz konusu ihaleye, İhale yasasında belirtilen niteliklere haiz olan özel ve tüzel kişiler katılabilecektir. İhaleye katılabilmek için 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve bu kanunun 74’üncü maddesine dayanılarak çıkarılan yönetmelikte belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, geçici teminatı yatırmak ve istenilen belgeleri bulundurmak şarttır.

  C- İhaleye Katılamayacaklar: 2886 Sayılı Kanunun 6. maddesinde yazılı kimseler ile 83. ve 84. maddede belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye katılamazlar. Bu yasayı saymayarak girenler arttırmaya girmiş ve üzerine ihale yapılmış bulunsa bile ihale bozularak yatırılmış teminatlar  irad kaydedilir.

                  Telgraf ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecek olup, ihale saatine kadar gelen başvurular kabul edilecek, ancak postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır.

                  İhale Komisyonu, gerekçesini kararda belirtmek suretiyle 2886 sayılı D.İ.K.’in 29. maddesi gereğince ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, ihalenin yapılmamasından dolayı herhangi bir itirazda bulunamaz.                

              İ L A N  O LU N U R

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 2000804) (15-22)