DOLAR 32,2053 -0.22%
EURO 35,1156 -0.22%
ALTIN 2.498,171,32
BIST 10.643,583,14%
BITCOIN 21550330,61%
Edirne
17°

AZ BULUTLU

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

Mehmet ŞELECİ

Mehmet ŞELECİ

18 Mayıs 2024 Cumartesi

  2024 YILI EDİRNE(MERKEZ) İÇMESUYU, ATIKSU ONARIM, İÇME SUYU ABONE YAPIM VE MUHTELİF ELEKTRİK BAKIM/ONARIMI

  2024 YILI EDİRNE(MERKEZ) İÇMESUYU, ATIKSU ONARIM, İÇME SUYU ABONE YAPIM VE MUHTELİF ELEKTRİK BAKIM/ONARIMI
  4

  BEĞENDİM

  ABONE OL

  EDİRNE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ  2024 YILI EDİRNE(MERKEZ) İÇMESUYU, ATIKSU ONARIM, İÇME SUYU ABONE YAPIM ve MUHTELİF ELEKTRİK BAKIM/ONARIMI yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

  İKN:2023/1543351
  1-İdarenin
  a) Adı:EDİRNE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
  b) Adresi:BABADEMİRTAŞ MAHALLESİ TEKKEKAPI CADDESİ 1 EDİRNE MERKEZ/EDİRNE
  c) Telefon ve faks numarası:2842120913 – 2842139150
  ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


  2-İhale konusu yapım işinin

  a) Adı:2024 YILI EDİRNE(MERKEZ) İÇMESUYU, ATIKSU ONARIM, İÇME SUYU ABONE YAPIM ve MUHTELİF ELEKTRİK BAKIM/ONARIMI
  b) Niteliği, türü ve miktarı:Tıkalı Kanal Açılması 5400 adet, Lokal Kanal Onarım 120 adet, İçme Suyu Abone Şube Yolu Tamiratı 2400 adet, İçme suyu Şebeke Onarımı 900 adet, İçme Suyu Abone Bağlantısı 9000 metre ile diğer işler ve 46 kalem Edirne Belediyesi’ne ait tesislerde muhtelif elektrik bakım/onarım yapılması işi
  Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
  c) Yapılacağı/teslim edileceği yer:Edirne Merkez İlçesi Muhtelif Mahallelerde ve Edirne Belediyesi Muhtelif Hizmet Yerleri
  ç) Süresi/teslim tarihi:Yer tesliminden itibaren 210 (İkiYüzOn) takvim günüdür.
  d) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 5 gün içinde
  yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.


  3-İhalenin

  a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati:17.01.2024 – 10:30
  b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres):Babademirtaş Mahallesi Tekkekapı Cad. No:1\2 Edirne Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü Merkez/Edirne


  4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
  4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
  4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
  4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
  4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
  4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
  4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
  4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.

  4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
  4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
  4.3.1. İş deneyim belgeleri:
  Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 50 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
  4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:
  4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
  1.kısım için Yapım işlerinde benzer iş gurupları listesinde yer alan A  altyapı işleri 4. grup  işleri benzer iş olarak kabul edilecektir. 2.kısım için Yapım işlerinde benzer iş gurupları listesinde yer alan D Grubu  işleri 3. grup veya 4. grup veya 5. grup işleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
  4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:
  1. kısım için İnşaat Mühendisliği veya Çevre Mühendisliği diploması denk sayılacaktır. 2. kısım için Elektrik Mühendisliği veya Elektrik ve Elektronik Mühendisliği diploması denk sayılacaktır.


  5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.

  6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.

  7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.

  8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.

  9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.


  10. Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.

  11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

  12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.

  13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (Doksan) takvim günüdür.

  14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

  15. Diğer hususlar:

  İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,20
  Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.

  Resmi İlanlar www.ilan.gov.tr’de (Basın: 1956653)